INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov s úsměvem (GDPR) 
Podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů


Základní ustanovení

Tyto podmínky ochrany osobních údajů a zásady zpracování osobních údajů byly vypracovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“) a v souladu s nařízením EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) (dále jen „Zásady“) doplňují Obchodní podmínky pro poskytování služeb a produktů Domov s úsměvem.


1. Správce osobních údajů

Domov s úsměvem - MAMICOVI, se sídlem na Sídlišti 239, 349 53, Bezdružice, IČ 19460244, datová schránka: ed7pbey, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.


I. Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zásady: 

Osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich klientů a zaměstnanců sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování. Spolupracující osoby (zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování osobních dat správce. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu Osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných Osobních údajů:     III. Vaše práva:

Odesláním e-mailu popř. dotazu, připomínky, žádosti k subjektu (Domov s úsměvem) nebo objednávky a uzavřením smlouvy se Správcem berete na vědomí, že započne zpracovávání Osobních údajů Správcem a že jste srozuměn s podmínkami ochrany Osobních údajů, vyjadřujete svůj souhlas s jejich zněním a v celém rozsahu je akceptuje.


IV. Za podmínek stanovených v GDPR máte:


V případě, že byste se jako uživatel domníval, že Správce provádí zpracování Vašich Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

Požádat Správce o vysvětlení a to e-mailem na adresu info@usmevem.cz;2. Autorská práva: 

Provozovateli,  nebo-li vlastníkovi společných firem (Michaleus Design Ltd., Srdíčkem.cz, Úsměvem.cz) náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.usmevem.cz a všech sociálních sítích, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených z těchto webů. Více dotazů na info@michaleus.cz, nebo info@usmevem.cz (v rámci projektu).

Práva a povinnosti Provozovatele a všech osob, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatel“) se při používání těchto stránek řídí těmito Pravidly. Uživatel vyjádří souhlas s těmito Pravidly tím, že vstoupí na kteroukoliv z www stránek Provozovatele či jakýmkoliv způsobem užije jakoukoliv informaci umístěnou v rámci www stránek Provozovatele.

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.usmevem.cz, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak.


3. Rozsah zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.


I. Předávání osobních údajů:II. Kódy třetích stran:

Na tomto webu používáme kódy od společností Google, které nám pomáhají analyzovat chování návštěvníků webu.


III. Google Analytics:IV. Cookies4. Zdroje osobních údajů:I. Politika ochrany osobních údajů

Provozovatel si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních údajů, přičemž aktuální stav bude vždy umístěn na stránkách www.usmevem.cz.


II. Chování uživatelů

Při používání stránek Domov s úsměvem Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.


5. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:6. Kategorie subjektů údajů:7. Kategorie příjemců osobních údajů:8. Účel zpracování osobních údajů:9. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technické a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


10. Doba zpracování osobních údajů:

Během trvání smlouvy jsou průběžně zpracovávány zejména provozní a lokalizační údaje, které uchováváme po dobu 12 měsíců s výjimkou údajů nutných pro zpracování statistik.

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Typicky jsou tak osobní údaje zpracovávány v plném rozsahu pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po skončení platnosti jsou údaje zpracovávány pouze v rámci zákonných předpisů.

Po skončení smluvního vztahu budeme Vaše osobní údaje uchovávat tak dlouho, abychom splnili nezbytnou archivační povinnost podle právních předpisů, které archivaci předpokládají (těmito předpisy jsou např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o archivnictví a evidenci).

Uvedené lhůty platí při vyrovnání všech závazků (zapůjčené zařízení, faktury, vybavení, atd.), v opačném případě budou vaše údaje uchovány až do vzájemného vypořádání. Tyto lhůty mohou být též prodlouženy např. soudním sporem, daňovou kontrolou apod.Spider
Domov s úsměvem :)
Hlavní nabídku vrátit zpět.

  Splašený kýbl!