VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

„k poskytování služeb“ firmou DOMOV S ÚSMĚVEM

DOMOV S ÚSMĚVEM (DSÚ) - MAMICOVI, se sídlem na Sídlišti 239, 349 53, Bezdružice, IČ 19460244, datová schránka: ed7pbey, E-mail: info@usmevem.cz, Tel. +420 734 444 159, +420 730 136 366, číslo účtu: 400777724/0300

Výklad pojmů a užívaných zkratek


FIRMA: DOMOV S ÚSMĚVEM, která je zároveň provozovatelem webových stránek www.usmevem.cz, na nichž lze poptat různorodé služby.

KLIENT: Právnická nebo fyzická osoba, která je svéprávná a způsobilá k právnímu jednání a která uzavřela s DOMOV S ÚSMĚVEM smlouvu o poskytování nabízených služeb. VOP: Tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

SMLOUVA: Smlouva o poskytování služeb uzavřená dle ust. § 2586 a násl. OZ. Tyto VOP platí při poptávce na webových stránkách www.usmevem.cz a tvoří nedílnou součást smlouvy.

POSKYTOVANÉ PRÁCE: Dílo, které je předmětem smlouvy, jedná se o poskytované služby na základě poptávky klienta. Rozsah prací DOMOV S ÚSMĚVEM je vymezen objednávkou klienta.

VYHRAZENÉ PROSTORY: Prostory v nemovitosti (interiér bytu, domu, kanceláře atp.), které jsou předmětem prací DOMOV S ÚSMĚVEM a ve kterých má DOMOV S ÚSMĚVEM práce vykonávat, jakož i vstup do prostor, jejichž využití je pro řádné plnění smlouvy nezbytné.

SPECIFIKACE OBJEDNÁVKY: Strukturovaná příloha nabídky prací DOMOV S ÚSMĚVEM zpracovaná dle poptávky klienta, jejímž obsahem je zejména místo plnění prací, jejich frekvence, rozsah a druh poskytovaných služeb. Specifikace prací tvoří nedílnou součást smlouvy.

ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY A POMŮCKY: Čistící a desinfekční prostředky, jakož i pomůcky, nástroje a přístroje, zařízení či technika, které budou k výkonu úklidových prací používány či budou předmětem úklidových prací.

PRACOVNÍK: Zaměstnanec či jiná fyzická osoba v obdobném poměru zmocněná DOMOV S ÚSMĚVEM k výkonu prací.

PRACOVNÍ DEN: Sjednaná doba, ve které jsou pracovníkem prováděny práce.

VÝKAZ PRÁCE: Dodací list prací spravovaný pracovníkem DOMOV S ÚSMĚVEM, na jehož základě bude vyčíslen počet odpracovaných hodin sloužící k fakturaci poskytovaných služeb.


Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu


Přes důkladný adaptační proces našich pracovníků a jejich pravidelné školení včetně všech bezpečnostních standardů může občas dojít k nešťastným a nečekaným událostem, kterými mohou být škody na majetku našich klientů. Pro tyto případy je společnost DOMOV S ÚSMĚVEM důkladně pojištěna proti způsobené škodě. V případě jakékoliv škody způsobené našimi pracovníky Vám garantujeme její náhradu. V případě škody na majetku ji budete muset dokázat (obhlídka auta, domácnosti apod.), takže poškozených věcí se nezbavujte, popř. je neopravujte.

Právní doložka


Všeobecné podmínky používání webových stránek DOMOV S ÚSMĚVEM


Tyto webové stránky www.usmevem.cz (dále jen „Stránky“) jsou určeny k osobnímu informování uživatelů internetu (dále jen „Uživatelů“). Přístup a používání těchto Stránek podléhají těmto „Všeobecným podmínkám“ a právnímu řádu České republiky. Připojení a přístup k těmto Stránkám předpokládá plné a bezvýhradné seznámení a souhlas s obsahem těchto Všeobecných podmínek.

Společnost DOMOV S ÚSMĚVEM, která je majitelem těchto Stránek, si vyhrazuje právo tyto Všeobecné podmínky a veškeré prvky, produkty nebo služby nabízené na těchto Stránkách bez předchozího oznámení upravit, stáhnout či aktualizovat. Tyto změny jsou pro Uživatele závazné a Uživatel je povinen aktuální znění Všeobecných podmínek stránek společnosti DOMOV S ÚSMĚVEM propojených s těmito Stránkami pravidelně sledovat a seznámit se s nimi před každým připojením. Proto Uživatele žádáme, aby si při další návštěvě tuto Stránku znovu prohlédli a vzali na vědomí změny/doplňky.

Stránky slouží společnosti DOMOV S ÚSMĚVEM, která je jejich majitelem k prezentaci své činnosti a nabídky služeb bezprostředně navazujících.


Článek 1: Informace o autorských právech


Obsah těchto Stránek je chráněný autorským právem (Copyright 2023) a je vlastnictvím společnosti Michaleus Design Ltd. Všechna práva jsou vyhrazena.

Informace obsažené na těchto stránkách, včetně, ale nikoliv výlučně, textu, grafiky, obrázků, audio klipů a software jsou vlastnictvím společnosti DOMOV S ÚSMĚVEM a jsou chráněny zákony o autorských právech. Jakékoli neoprávněné použití nebo šíření materiálů obsažených na těchto stránkách může být porušením autorských práv, práv k ochranným známkám, nebo jiných zákonů a jako takové podléhá občanskoprávním, jakož i trestním opatřením.

Tyto stránky nebo jakékoliv jejich části nesmí, pokud není výslovně uvedeno jinak, být reprodukovány, rozmnožovány, kopírovány, předávány, distribuovány, ukládány nebo jiným způsobem využívány pro jakékoliv komerční účely bez předchozího písemného svolení společnosti Michaleus Design Ltd. Jakékoliv modifikace obsahu těchto stránek jsou výslovně zakázány.

Zavazujete se zamezit neoprávněnému kopírování těchto materiálů a tam, kde je to na místě, zajistit, aby všichni zaměstnanci vaší organizace dodržovali tato ustanovení.

Tyto stránky mohou obsahovat loga firem, které jsou předmětem autorských práv třetích stran.


Článek 2: Informace o ochranných známkách


Není-li uvedeno jinak, všechny ochranné známky, obchodní značky, firemní loga a symboly zobrazované na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti Michaleus Design Ltd.

Ochranné známky, obchodní značky, firemní loga a symboly firmy DOMOV S ÚSMĚVEM nesmí být jakýmkoliv způsobem použita bez předchozího písemného souhlasu společnosti Michaleus Design Ltd.


Článek 3: Aktualizace právních podmínek


Společnost DOMOV S ÚSMĚVEM je oprávněna kdykoliv zrevidovat a aktualizovat ustanovení těchto právních podmínek. Dále si společnost DOMOV S ÚSMĚVEM vyhrazuje právo bez dřívějšího upozornění a podle své vlastní úvahy monitorovat a kdykoliv přerušit přístup na tyto stránky. Jestliže bude shledáno, že některé podmínky, omezení nebo ustanovení těchto právních podmínek porušují meze zákona, jsou z jakéhokoliv důvodu neplatná, nebo jsou právně neúčinná, platnost a vymahatelnost zbývajících podmínek, omezení a ustanovení tím není jakýmkoliv způsobem narušena nebo jinak ovlivněna.


Článek 4: Kódování SSL nebo TLS


Z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou jakékoli dotazy, které společnosti DOMOV S ÚSMĚVEM, jakožto provozovateli těchto webových stránek, posíláte, využívají tyto stránky šifrování SSL nebo TLS. Kódované připojení poznáte podle adresního řádku prohlížeče, kde se změní "http://" na "https://" a rovněž se v něm zobrazí ikona visacího zámku.

Je-li kódování SSL nebo TLS aktivní, třetí strany nemohou interpretovat data, která předáváte společnosti DOMOV S ÚSMĚVEM.


Článek 5: Právo podat stížnost regulačním orgánům


Došlo-li k porušení právních předpisů upravujících zásady ochrany osobních údajů, může postižená osoba podat stížnost příslušným regulačním orgánům.


Článek 6: Bezpečnost


Uživatel se zavazuje, že při používání těchto Stránek nebude provádět žádné manipulace, které by mohly způsobit počítačovou, funkční nebo jinou poruchu, jež by ohrozila funkčnost těchto Stránek nebo jiného serveru či služeb dostupných prostřednictvím těchto Stránek.

Při používání těchto Stránek nebo serveru či služeb, které jsou prostřednictvím těchto Stránek dostupné, se Uživatel zavazuje:

- dodržovat zákony a platné vnitrostátní i mezinárodní předpisy a práva třetích osob;

- jakkoliv a v jakékoliv formě nepoškozovat dobré jméno společnosti DOMOV S ÚSMĚVEM

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smlouvy k poskytnutí služeb (dále jen jako „smlouva“) nabízených prostřednictvím webového rozhraní DOMOV S ÚSMĚVEM.

Smlouvou se zavazujeme poskytnout vám objednanou službu a vy se zavazujete zaplatit nám cenu za tuto službu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany. 


1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

Za spotřebitele se zákazník považuje, pokud kupuje zboží nebo objednává služby pro osobní potřebu. Za spotřebitelskou smlouvu se nepovažuje, pokud dochází k prodeji nebo poskytování služeb mezi spotřebiteli navzájem anebo mezi podnikateli navzájem.


1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

• těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

• reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služby, pokud nejste spotřebitelem;

• reklamačním řádem pro spotřebitele, podle kterého budeme postupovat při reklamaci služby, pokud jste spotřebitelem;

• zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

• podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy; objednávkou a jejím přijetím z naší strany, a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

• zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

• zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.


1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Obchodní podmínky DOMOV S ÚSMĚVEM vám zašleme společně s naší nabídkou. S obchodními podmínkami souhlasíte zasláním objednávky.


1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.


1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. SLUŽBY


2.1. Jaké služby nabízíme?

Náš webový portál DOMOV S ÚSMĚVEM www.usmevem.cz Vám poskytuje široké spektrum služeb, které můžete najít v záložce SLUŽBY. 

Pokud poskytovatel DOMOV S ÚSMĚVEM odmítne uzavřít smlouvu se zájemcem o službu, poskytovaná služba není právně závazná, ani právně vymahatelná.

Cenové podmínky využití našich služeb můžete najít v ceníku na našich webových stránkách www.usmevem.cz. Pokud ceník dané služby v ceníku nenajdete, informace poskytneme po telefonu, nebo emailem do 48 hodin dle konkrétní poptávky.

3. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1. Cena služeb je stanovena na webovém rozhraní zhotovitele www.usmevem.cz. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb i náklady spojené s odběrem a dodáním služby. Vyhrazujeme si právo na změnu cen a to i bez předchozího písemného či jiným způsobem vydaného oznámení.

3.2. Způsoby platby a dodání služeb (včetně uvedení možných míst pro hotovostní platbu) je stanoven na webovém rozhraní. Termín dodání služeb se odvíjí od objednatelem zvoleného způsobu platby a způsobu dodání služeb. Dodací lhůta začíná běžet dnem hotovostní úhrady ceny služeb, resp. dnem připsání příslušné ceny služeb na účet zhotovitele. V případě, kdy je pro poskytnutí služby nutné dodání příslušných vzorků objednatelem zhotoviteli, začíná dodací lhůta běžet dnem úhrady ceny služeb, ne však dříve než dodáním těchto vzorků zhotoviteli. Zhotovitel si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události nebo jiné závažné provozní důvody, které nemohl v době uzavření smlouvy předpokládat. O této skutečnosti bude objednatel neprodleně informován elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

3.3. V případě platby v hotovosti je cena splatná nejpozději při předání odběrového materiálu (vzorků) objednatelem zhotoviteli. V případě bezhotovostní platby je cena splatná předem, a to do 2 pracovních dnů od uzavření smlouvy.

3.4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté zhotovitelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.

3.5. Daňový doklad — fakturu vystaví zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM objednateli po uhrazení ceny služeb, nebo zašle jej v elektronické podobě na jeho elektronickou adresu.

3.6. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Při uzavírání smlouvy o dílo by obě strany smluvního vztahu měly věnovat dostatečné úsilí tomu, aby zvážily všechny aspekty prováděného díla a dohodly se na optimálním nastavení jeho ceny, které by vždy mělo reflektovat individuální okolnosti smluvního vztahu, zejména pak rozsah a povahu celého díla, technickou a časovou náročnost jeho provedení apod.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY


4.1. Veškerá prezentace služeb, umístěná ve webovém rozhraní DOMOV S ÚSMĚVEM www.usmevem.cz, je informativního charakteru a zhotovitel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení S 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2. Zhotovitel si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku v případě zjevné chyby týkající se ceny, nebo popisu služby na webovém rozhraní obchodu, a to v jakékoliv fázi jejího vyřízení. O neakceptaci objednávky z důvodu zjevné chyby bude objednatel informován elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

4.3. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM


5.1. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se vztahují výhradně na objednatele, který je spotřebitelem, tedy nepodnikající fyzickou osobou, jak je definován v článku 1.1. těchto obchodních podmínek.

5.2. Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být zhotoviteli DOMOV S ÚSMĚVEM odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy spotřebitel zašle na adresu elektronické pošty zhotovitele nebo na adresu sídla zhotovitele.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM peněžní prostředky přijaté od spotřebitele, případně jejich poměrnou část ve smyslu Čl. 5. 5., do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený spotřebitelem.

5.5. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM s plněním na základě výslovné žádosti spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

5.6. Právo na odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením S 1837 písm.a) občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zhotovitel mu tuto skutečnost před uzavřením smlouvy sdělil. Tuto povinnost splnil zhotovitel vůči spotřebiteli tímto článkem 5.6.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ SLUŽEB


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno službu poskytovat/ doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným poskytnutím/doručováním služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3. Služby nezajišťujeme na místech „ležící mimo pozemní komunikaci“ a taktéž „mimo účelovou komunikaci“.

6.4. Zhotovitel provádí dílo osobně nebo je nechává provést pod svým osobním vedením jen tehdy, je-li to zapotřebí vzhledem k jeho osobním vlastnostem nebo k povaze díla. Nejedná-li se o takový případ, může zhotovitel pověřit provedením nebo vedením díla jinou osobu, pak však odpovídá za řádné plnění, jako by dílo provedl sám.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele).

7.2. Zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM zodpovídá objednateli, že provedení služby odpovídá požadavkům právních předpisů.

7.3. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u zhotovitele DOMOV S ÚSMĚVEM písemně na adrese sídla zhotovitele, nebo jeho provozoven.

7.4. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platným právním řádem České republiky a těmito obchodními podmínkami.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM i objednatel se zavazují řešit své případné spory ze smluv primárně mimosoudně smírným způsobem. V případě, že spor nevyřeší smírnou cestou v přiměřené době, je kterákoli smluvní strana oprávněna obrátit se s návrhem na vyřešení sporu na věcně a místně příslušný soud.

8.2. Zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM je oprávněn k poskytování služeb na základě zákona, resp. živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.3. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy. Nezvolí-li objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

9.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat zhotovitele DOMOV S ÚSMĚVEM nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel DOMOV S ÚSMĚVEM povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. AUTORSKÁ PRÁVA


10.1. Veškerý obsah webových stránek je chráněn v souladu s právními předpisy týkajícími se autorského práva, ochranných známek a dalších práv duševního vlastnictví, a je vlastnictvím zhotovitele, popřípadě jeho poskytovatelů licence.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


11.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem zhotovitele DOMOV S ÚSMĚVEM na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitelem na elektronickou adresu objednatele.

11.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce DOMOV S ÚSMĚVEM možné provést a závazky zhotovitele ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12. DORUČOVÁNÍ


12.1. Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu objednatele, zhotoviteli na elektronickou adresu zhotovitele.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


13.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nahradí ho zhotovitel ustanovením, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

13.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zhotovitelem DOMOV S ÚSMĚVEM v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek DOMOV S ÚSMĚVEM tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy spotřebitelem.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 04.01.2024

< Zpět na hlavní nabídku